احضار پرستار با ارتباط صوتی (مکالمه دو طرفه)

  • Please enter a number from 1 to 100.
  • Please enter a number from 1 to 2000.
  • Please enter a number from 1 to 1000.
  • Please enter a number from 1 to 3.
  • Please enter a number from 1 to 100.
  • Please enter a number from 1 to 150.

پس از تکمیل فرم سفارش ، تیم بازرگانی و فروش شرکت با شما تماس می گیرد و جهت دریافت مشخصات تکمیلی و عقد قرارداد هماهنگی های لازم به عمل خواهد آمد .