قابلیت ارتباط با PLC از طریق شبکه مدباس

قابلیت نمایش و تنظیم پارامترهای شبکه مدباس بر روی LCD

دارای 8 خروجی و 8 ورودی مجزا قابل کنترل از طریق مدباس

قابلیت کار در مد  Manual مشابه رله برد معمولی

نصب رله ها روی سوکت

تحریک ورودی ها توسط ولتاژ 24/12DC

قابليت جدا شدن ترمينالها

نشانگر LED جهت فعال بودن رله و ورودی ها

قابليت تعويض رله ها به سادگي

نصب بر روی ريل تابلو

مناسب جهت ايزوله کردن خروجي های PLC